Augmented Reality

 
Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Dresses- ROUSSIN Design Studio

Dresses- ROUSSIN Design Studio

Dresses- ROUSSIN Design Studio

Dresses- ROUSSIN Design Studio

Dress - ROUSSIN Design Studio

Dress - ROUSSIN Design Studio

Top- Zara, Jacket- Lancôme, Pants- Mazaribaz, Sport jacket- Mazaribaz, Shorts – Zara, Sneakers – H&M

Top- Zara, Jacket- Lancôme, Pants- Mazaribaz, Sport jacket- Mazaribaz, Shorts – Zara, Sneakers – H&M

Top- Zara, Jacket- Lancôme, Pants- Mazaribaz, Sport jacket- Mazaribaz, Shorts – Zara, Sneakers – H&M

Top- Zara, Jacket- Lancôme, Pants- Mazaribaz, Sport jacket- Mazaribaz, Shorts – Zara, Sneakers – H&M

Jacket- Mazaribaz, Top- stylist property

Jacket- Mazaribaz, Top- stylist property

Jacket- Mazaribaz, Top- stylist property

Jacket- Mazaribaz, Top- stylist property

T-shirt- stylist property, Vest- Mazaribaz, Pants- Dress- ROUSSIN Design Studio, Jacket- ROUSSIN Design Studio, Dress - Mazaribaz

T-shirt- stylist property, Vest- Mazaribaz, Pants- Dress- ROUSSIN Design Studio, Jacket- ROUSSIN Design Studio, Dress - Mazaribaz

Dress - Mazaribaz

Dress - Mazaribaz

Jacket- Zara, Top- stylist property, Overalls- Veronika Mizgir

Jacket- Zara, Top- stylist property, Overalls- Veronika Mizgir

Dress - Mazaribaz

Dress - Mazaribaz

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Jacket- Zara

Jacket- Zara

Trench coat- ROUSSIN Design Studio

Trench coat- ROUSSIN Design Studio

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Trench coat- ROUSSIN Design Studio, Pullover- ROUSSIN Design Studio, Shorts- Savchenko

Photo: Arsenii Gerasymenko @arsenii_photography

MUA and Hair: Dara Dukhnovskaya @dukhnovskayamua

Style: Irina Savchenko @fashionvestaro

Models: Snezhana and Gelya Intermodels Ukraine

Wardrobe: ROUSSIN Design Studio

@roussin.by.rousinovich, Mazaribaz

@mazaribaz_studio, Veronika Mizgir

@ veronika_mizgir, Lancôme, Zara, Savchenko

Location: Samskara Kyiv exhibition

Artworks by Android Jones, Kyiv, Ukraine